ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรัชญา/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ปรัชญา/อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ปรัชญาการจัดการศึกษา

" การศึกษาพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ "

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

" มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ "

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

" กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต "

คำขวัญ

" มีมารยาทงาม มีความรู้ดี มีคุณธรรม "

คติพจน์

" วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม "

สีประจำโรงเรียน

" ชมพู - น้ำเงิน "

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

" ต้นไผ่ "

อักษรย่อของโรงเรียน

     ก
พท. ผต