ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอรพิณ จันทะวงศ์
ครูประจำชั้น ป.2/1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนิตยา มะโนสาร
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสาวสมพิศ สาระมิตร
ครูประจำชั้น ป.2/3

นางอุไรวรรณ กรเพ็ชร
ครูประจำชั้น ป.2/4

นางสาวขวัญเรือน ปิกะตัง
ครูสายสนับสนุนการสอน