ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวธนิดา กิตติลือชากร
ครูประจำชั้น ป.3/3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายวัฒนเทพ ยุนขุนทศ
ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาวปนัดดา ย่องมณี
ครูประจำชั้น ป.3/2

นางสาวชญานี โพนสัย
ครูประจำชั้น ป.3/4

นางธนิษฐา เล็กสิงห์โต
ครูสายสนับสนุนการสอน