ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายวิศรุติ น้อยอามาตย์
ครูประจำชั้น ป.5/1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวรุ่งอรุณ โคตรเจริญ
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวนริสรา พรหมลิ
ครูประจำชั้น ป.5/3

นายสุชาย วิจิตรบุญยรักษ์
ครูสายสนับสนุนการสอน