ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวแก้วตา พาวขุนทด
ครูประจำชั้น ป.6/1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกันยา อุ่นภักดิ์
ครูประจำชั้น ป.6/2

นางสาวสุชาดา วิภาดาไพศาล
ครูประจำชั้น ป.6/3

นางสาวปัณนัชญา รามัญจิตร
ครูสายสนับสนุนการสอน